POSKYTNUTIE FINANČNEJ PODPORY

Druhá výzva Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na rok 2023

 

Účel:

Podpora aktivít v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie, osobitne v oblasti podnikania.

Základný cieľ:

Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú rozvoj podnikania a iné oblasti v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie.

Priority:

 1. podpora rastu, rozvoju a expanzie slovenského podnikania za účelom podpory zamestnanosti a ekonomického rastu Slovenskej republiky;
 2. podpora vzdelávania podnikateľov a živnostníkov;
 3. podpora modernizácie a internacionalizácie slovenských podnikov a klastrov;
 4. podpora podnikateľských aktivít zameraných na ochranu životného prostredia, ktoré smerujú k dlhodobému zlepšeniu a skvalitneniu každodenného života;
 5. podporu obnoviteľných zdrojov energie a vodíka.

Vyhlasovateľ a poskytovateľ pomoci:

Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Nadácia“)

Dátum vyhlásenia:

20.6.2023

Termín uzávierky

Do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve, najneskôr však do 31.8.2023.

Adresa na predkladanie žiadostí:

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika

Podmienky poskytovania finančnej podpory:

Oprávnení žiadatelia:

Najmä záujmové združenia právnických osôb, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, občianske združenia a neziskové organizácie.

Oprávnenými žiadateľmi nie sú záujmové združenia právnických osôb, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, občianske združenia a neziskové organizácie, ktorým už bola v roku 2023 poskytnutá finančná podpora na základe vyhlásenej (prvej) Výzvy 2023.

Oprávnené aktivity:

Finančnú podporu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít uvedených v tejto výzve.

V rámci realizácie projektu sú oprávnené aktivity a výdavky nasledovného typu:

 • stavebné práce priamo súvisiace s projektom
 • nákup hmotného investičného majetku,
 • nákup software a hardware,
 • publikácie,
 • publicita,
 • diskusné kluby,
 • školenia,
 • semináre,
 • prednášky,
 • praktické ukážky,
 • simulačné metódy,
 • administrácia, odborné riadenie a manažment projektu.

 

Realizácia oprávnených výdavkov musí byť náležite preukázaná. K oprávnenému výdavku, ktorým bola financovaná jednotlivá aktivita typu diskusný klub, školenie, seminár, prednáška, musí byť priložená pozvánka, zoznam účastníkov, informácia v médiách (ak relevantné), program, prezenčná listina z každého dňa (prezenčná listina musí obsahovať čitateľné celé meno, priezvisko a podpis účastníka), fotodokumentácia.

 

Pri zakúpení vecných darov, cien v súťaži, vybavenia pre neziskové organizácie a podobne je prijímateľ finančnej podpory povinný postupovať maximálne hospodárne, efektívne a účelne. Zároveň je povinný predložiť zoznam odovzdaných predmetov s menom a podpisom príjemcu.

 

Výdavky musia taktiež spĺňať nasledovné podmienky:

 1. Hodnota stravnej jednotky na jedného účastníka nesmie prekročiť limit stanovený zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 283/2002“) v závislosti na dĺžke trvania predmetnej aktivity, v rozsahu a za podmienok určených zákonom o cestovných náhradách.
 2. Výdavky za telekomunikácie je možné akceptovať iba počas realizácie projektu, objem hovorov musí byť relevantný rozsahu a druhu projektu.
 3. Pri úhrade nocľažného musí byť vyhotovený doklad o platbe, menovite na každého účastníka v súlade s prezenčnou listinou. Dopravné náklady sú hradené pre účastníkov podľa Zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 4. Pri prenájme pracovných, skladovacích priestorov, priestorov na výkon jednotlivých aktivít musí byť dohodnutá v zmluve jednotková cena za meter štvorcový alebo hodinu / deň, ktorá bude uvedená aj v záverečnom zúčtovaní, súčasne musí byť uvedená aj celková doba trvania prenájmu.
 5. Ak sa z  finančnej podpory financuje obstaranie odborných publikácií, odbornej literatúry, odbornej služby, školiacich materiálov, zariadenia alebo vybavenia pre užívateľov výstupov z projektu, musí byť ku každej faktúre doložená a potvrdená objednávka alebo potvrdený dodací list.
 6. Ak cieľom projektu bolo aj vypracovanie, vydanie a kolportovanie odborných publikácií, ich rozoslanie cieľovým skupinám a inštitúciám musí byť preukázané potvrdením odoslania zásielok príslušným poštovým úradom, resp. osobný rozvoz potvrdený od prijímateľov zásielok.
 7. Každý dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný z prostriedkov finančnej podpory ako plnenie realizácie projektu musí byť zaúčtovaný do majetku realizátora projektu.

 

Finančnú podporu nemožno použiť na výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu. Pre posúdenie charakteru výdavku je základným rámcom ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Finančnú podporu ďalej nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 Poistné a príspevok do poisťovní a 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.),  s výnimkou osobných výdavkov na účely manažmentu projektu, finančné zúčtovanie projektu a projektový reporting. Finančnú podporu rovnako nemožno poskytnúť ani na úhradu nájomného podľa zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci, na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek. Ďalej na: úhradu záväzkov z predchádzajúcich účtovných rokov a refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich hospodárskych rokoch.

Disponibilný objem finančných zdrojov:

Celkom: 250 000 €

Finančný rámec:

 1. Na jeden projekt možno poskytnúť žiadateľovi finančnú podporu v maximálnej výške 15 000 €.
 2. Finančnú podporu možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie projektu z vlastných zdrojov zabezpečené finančné prostriedky vo výške minimálne 5 % z požadovanej finančnej podpory.
 3. V prípade schválenia nižšej finančnej podpory, ako bola žiadateľom predložená požiadavka v rámci predpokladaných výdavkov projektu, sa projekt schvaľuje s podmienečným súhlasom Hodnotiacej Komisie (ďalej len „Komisia“). V takom prípade žiadateľ v lehote do 15 dní od doručenia informácie o schválení žiadosti predloží Nadácii čestné prehlásenie, že je schopný naplniť ciele projektu v súlade so schválenou finančnou podporou. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nepreukáže schopnosť naplniť ciele projektu, dostáva možnosť získania finančnej podpory ďalší projekt v poradí v zozname projektov schválených
 4. V prípade, že bola žiadateľovi schválená nižšia finančná podpora, akú požadoval v žiadosti o poskytnutie finančnej podpory, žiadateľ upraví rozpočet projektu v súlade s nižšie poskytnutou finančnou podporou a cieľmi
 5. Na poskytnutie finančnej podpory nie je právny nárok.
 6. Žiadateľ v tejto výzve môže predložiť len 1 žiadosť. Každá ďalšia žiadosť predložená tým istým žiadateľom bude z ďalšieho konania vyradená.

Trvanie projektu:

do 31.12.2023

Forma a náležitosti žiadosti:

Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu v nasledovnej podobe:

 • Originál žiadosti v slovenskom jazyku v listinnej podobe (vo výnimočných prípadoch elektronicky), podpísaný štatutárnym orgánom / oprávnenou osobou žiadateľa, spolu so všetkými povinnými prílohami,
 • Kompletná kópia žiadosti v elektronickej podobe – zaslaná na email: ziadost@nadacia-mh.com

Originál žiadosti vrátane príloh, by mali byť zviazané tak, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie.

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory spolu s predpísanými prílohami žiadateľ predkladá poštou, osobne na adresu Nadácie alebo scanom originálnych dokumentov na emailovú adresu Nadácie. Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory začína plynúť dňom zverejnenia verejnej výzvy a končí sa dňom uvedeným vo výzve na ukončenie predkladania žiadostí alebo vyčerpaním alokovaných prostriedkov. Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie finančnej podpory poštou, rozhoduje dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti.

Obálky alebo balíky doručené a zaregistrované podateľňou Ministerstva hospodárstva po termíne nebudú hodnotené vôbec.

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory vrátane jej príloh musí byť doručená spolu v jednej zalepenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami:

„Druhá výzva Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre rok 2023“.

a adresovaná na korešpondenčnú adresu:

Nadácia Ministerstva hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Žiadosť pozostáva z povinných náležitostí, a to:

a) Formulár žiadosti o poskytnutie finančnej podpory, ktorý obsahuje popis projektu, najmä opis aktuálneho stavu riešeného projektom, spôsob a miesto realizácie projektu, časový harmonogram aktivít, spôsob priebežného sledovania a spôsob vyhodnotenia projektu,

b) Štruktúrovaný rozpočet projektu vrátane komentára k štruktúrovanému rozpočtu projektu,

c) Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu vo výške požadovaných minimálne 5 % z požadovanej finančnej podpory v prípade žiadateľa. Zabezpečenie spolufinancovania sa preukazuje nasledovným spôsobom:

 • originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z bankového účtu žiadateľa, nie starším ako jeden mesiac ku dňu predloženia žiadosti, alebo
 • originálom alebo úradne overenou kópiou úverovej zmluvy s komerčnou bankou, z ktorej je zrejmé, že ide o poskytnutie úveru na účely realizácie predkladaného projektu, alebo
 • záväzným úverovým prísľubom nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti

d) Originál čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že:

 • má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu,
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu,
 • žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
 • voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu,
 • štatutárny zástupca oprávnený konať v mene žiadateľa nemá záznam v registri trestov (v prípade ak je štatutárnych zástupcov viac, vyhlásenie je potrebné doložiť za všetkých).

e) Súhlas so spracovaním osobných údajov

Náležitosti uvedené v čestnom vyhlásení môže poskytovateľ – Nadácia, po schválení podpory vyzvať na doloženie originálov alebo úradne overených kópií požadovaných dokumentov. Tieto bude potrebné predložiť pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej podpory. Nadácia ako poskytovateľ finančnej podpory zašle žiadateľom, ktorých žiadosti boli schválené a vybrané hodnotiacou komisiou, výzvu na doplnenie požadovaných dokumentov. Žiadateľ je povinný dokumenty predložiť najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy Nadácie.

Hodnotenie žiadostí

Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako poskytovateľ finančnej podpory pre účely hodnotenia projektov zriaďuje hodnotiacu Komisiu, ktorá vyhodnotí predložené žiadosti o poskytnutie finančnej podpory v zmysle kritérií stanovených pre túto výzvu (Príloha 5 – Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí). Hodnotiaca Komisia projektom v rámci hodnotenia udelí bodové hodnotenie a priebežne bude zostavovať zoznam projektov odporúčaných na schválenie finančnej podpory v poradí podľa dosiahnutého skóre. Hodnotiaca  Komisia  následne  pristupuje   k schvaľovaniu žiadostí o poskytnutie finančnej podpory a uzatváraniu zmlúv o poskytnutí finančnej podpory.

Forma odstraňovania nedostatkov žiadostí:

Vyhlasovateľ je oprávnený bez konzultácie so žiadateľom doplniť čiastočne chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných priložených dokumentov nespochybniteľné, o akého žiadateľa ide. Žiadateľ môže byť vyzvaný na doplnenie príloh a náležitostí, ktoré stanovujú príslušné platné predpisy, ktoré na základe vyzvania doplní najneskôr do 10 pracovných dní od vyzvania. Doplnenie takýchto príloh  a náležitostí v stanovenej lehote je podmienkou postúpenia žiadosti do ďalšieho procesu hodnotenia.

Termín postupu vyhodnocovania žiadostí

Jednotlivé žiadosti budú vyhodnocované priebežne, termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory je však najneskôr do 31.Augusta 2023.

Zoznam schválených žiadostí

Zoznam schválených žiadostí bude uverejnený webovom sídle Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a taktiež oznámený každému žiadateľovi po schválení. (www.nadacia-mh.com)

Zoznam neschválených žiadostí

Zoznam neschválených žiadostí bude uverejnený v sídle Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, a taktiež odkomunikovaný s neúspešným uchádzačom.

Prílohy výzvy:

Prílohy výzvy predstavujú:

 1. Formulár – vzor žiadosti o poskytnutie finančnej podpory
 2. Formulár štruktúrovaného rozpočtu projektu
 3. Vzor zmluvy o poskytnutí finančnej podpory
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 5. Kritéria a postup na vyhodnocovanie žiadostí

Výzva, jej prílohy, vzory dokumentov, ako aj kontaktné údaje na vyhlasovateľa výzvy sa nachádzajú aj v elektronickej forme na stiahnutie na webovej stránke www.nadacia-mh.com . V prípade problémov s príslušnými súbormi nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu: info@nadacia-mh.com

Doplňujúce informácie pre žiadateľov o poskytnutie finančnej podpory:

Pre dodržanie ustanoveného termínu na predloženie žiadosti je rozhodujúci dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti (ak bola žiadosť o poskytnutie finančnej podpory zaslaná poštou), najneskôr dňa 31.8.2023. V prípade osobného doručenia žiadosti do podateľne Nadácie je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti na pečiatke podateľne Nadácie, najneskôr dňa 31.8.2023 do 15.00 hod.

Obálky doručené po konečnom termíne na predkladanie žiadostí, ktorý je uvedený vo výzve, nebudú akceptované.

Konečný termín, kedy žiadateľ môže použiť finančnú podporu, je najneskôr do 31. decembra 2023.

Kontaktné údaje na účely konzultácií:

Viktória Andrásiová

Správkyňa Nadácie Ministerstva hospodárstva SR

Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava

E-mail: info@nadacia-mh.com

T.č.: +421 908 594 642

Prílohy:

 1. Príloha 1 – Formulár žiadosti 2023
 2. Príloha 2 – Štrukturovaný rozpočet 2023
 3. Príloha 3 – Návrh zmluvy 2023
 4. Príloha 4 – Súhlas so spracovaním osobných údajov 2023
 5. Príloha 5 – Kritéria a postup na vyhodnocovanie žiadostí 2023
 6. Vyhlásenie druhej výzvy 2023

Zoznam úspešných a neúspešných uchádzačov z prvej Výzvy Nadácie MHSR 2023:

 1. Zoznam úspešných uchádzačov
 2. Zoznam neúspešných uchádzačov