NADAČNÁ LISTINA

Rýchla navigácia

Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky so sídlom Mierová 19, 82715 Bratislava – Ružinov, IČO: 31 747 221, registrovanej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom 203/Na-96/335

(ďalej len nadácia)

DODATOK k Nadačnej listine, ktorým sa Nadačná listina Nadácie mení a dopĺňa a prijíma sa ÚPLNÉ ZNENIE NADAČNEJ LISTINY

 Správna rada Nadácie, prijala tento Dodatok k Nadačnej listine, ktorým sa Nadačná listina Nadácie mení a dopĺňa a prijíma sa úplné znenie nadačnej listiny v nasledovnom znení:

NADAČNÁ LISTINA NADÁCIE MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (úplné znenie nadačnej listiny)

PREAMBULA

 1. Štatút Nadácie na podporu poprivatizačného podnikania zo dňa 28. 04. 1998 v platnom znení a zriaďovacia listina zo dňa 07. augusta 1997 bol z rozhodnutia zakladateľov, v súlade s ustanovením 42, § 4 a § 5 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu zrušený a nahradený Nadačnou listinou zo dňa 3.12.2002 v znení jej neskorších dodatkov, pričom v dôsledku zmien vykonaných týmito dodatkami je úplné znenie Nadačnej listiny nasledovné:
 2. Nadácia (pod názvom: Nadácia na podporu poprivatizačného podnikania) bola zriadená dňa 17. júla 1995 (registrovaná pod číslom 105/95/OE dňa 25. júla 1995) Ministerstvom hospodárstva SR na základe uznesenia vlády SR č. 354/95 z 23. mája 1995 v súlade s medzinárodnou dohodou “Framework Agreement” z roku 1993 uzatvorenou medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou v rámci Programu podpory EK-Phare pre Slovenskú republiku.
 3. Nadácia je právnická osoba. Právne postavenie Nadácie sa riadi touto Nadačnou listinou a zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, pričom sa na ňu nevzťahoval § 29 ods. 1 tohto zákona v dôsledku účinnosti § 42 ods. 4 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 34/2001 z.“). Výnimka bola v platnosti počas platnosti medzinárodných zmlúv určujúcich podmienky poskytovania zahraničnej pomoci Slovenskej republike (tzn. počas trvania Programu Slovenský poprivatizačný fond – SPPF), ktorými bola Slovenská republika viazaná.
 4. Nadácia bola zriadená v súlade s § 20b Občianskeho zákonníka pred 1. septembrom 1996. Zriadenie Nadácie bolo podmienkou čerpania zahraničnej pomoci pre Slovenskú republiku, pričom Nadácia ku dňu účinnosti zákona 34/2002 Z. z. používala svoje prostriedky na podporu podnikania. Vzhľadom na to sa ustanovenie § 29 ods. l zákona 34/2002 Z. z nevzťahovalo na Nadáciu.
 5. Medzinárodná zmluva “FRAMEWORK AGREEMENT” uzavretá medzi Nadáciou, vládou Slovenskej republiky, zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a Európskou komisiou o prostriedkoch kmeňového kapitálu pre Slovenský poprivatizačný fond zo dňa 3. apríla 1996 určovala podmienky poskytovania zahraničnej pomoci Slovenskej republike, ktorou bola Slovenská republika viazaná.
 6. Vzhľadom na skutočnosť, že doba platnosti vyššie uvedených medzinárodných zmlúv zanikla a Program Slovenský poprivatizačný fond – SPPF bol ukončený, na Nadáciu sa už nevzťahujú ustanovenia § 42 ods. 4 zákona č. 34/2002 Z. z.
 7. Zostatok finančných prostriedkov, ktoré boli do Nadácie vložené alebo ktoré Nadácia získala počas doby trvania platnosti vyššie uvedených medzinárodných zmlúv a počas trvania Programu Slovenský poprivatizačný fond, používa na napĺňanie svojho verejnoprospešného účelu rešpektujúc pri tom obmedzenie uvedené v ustanovení §29 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z.
 8. Za účelom efektívnejšej činnosti Nadácie a jej modernizácie došlo k zmenám v Nadačnej listine, predovšetkým k rozšíreniu doterajšieho verejnoprospešného účelu tak, aby bola Nadácia schopná podporovať širšie spektrum verejnoprospešných cieľov s ohľadom na aktuálne spoločenské problémy a témy. Zároveň v záujme zosúladenia názvu Nadácie s rozšíreným verejnoprospešným účelom Nadácie, ktorý Nadácia bude napĺňať došlo k zmene názvu Nadácie. Novým názvom Nadácie na podporu priemyslu a podnikania je: Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (v skrátenom rovnocennom názve Nadácia MH), pričom fungovanie Nadácie, jej organizačnú štruktúru, verejnoprospešný účel, podmienky nakladania s majetkom, okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky Nadácie a podmienky ich poskytovania, ako aj ďalšie právne vzťahy súvisiace s Nadáciou upravuje táto nadačná listina v nasledovnom znení:

ČASŤ 1 – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I – Identifikačné údaje Nadácie

 1. Názov nadácie je: Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Nadácia). Skráteným názvom Nadácie je Nadácia MH.
 2. Sídlom Nadácie je: Tomášikova 1973/32, 831 04, Bratislava – Ružinov, Slovenská republika.
 3. Identifikačné číslo osoby (IČO) Nadácie je: 31 747 221.
 4. Nadácia je zapísaná v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom 203/NA-96/335.

Článok II – Verejnoprospešný účel Nadácie

1. Verejnoprospešným účelom Nadácie je:

a) modernizácia a rozvoj  slovenských podnikov prostredníctvom akciového kapitálu z prostriedkov Nadácie, operácií s akciovým a kvázi-akciovým kapitálom v týchto podnikoch podporený pomocou pri riadení podnikov,

b) podpora rastu, rozvoju a expanzie slovenského podnikania za účelom podpory zamestnanosti a ekonomického rastu Slovenskej republiky,

c) podpora inovatívnych technológií a výrobných procesov s pomocou špičkového výskumu, ktorého výsledkom je dlhodobé posilnenie spolupráce novovznikajúcich ako aj etablovaných výrobných podnikov a akademickej sféry a tým konkurencieschopnosti národného hospodárstva SR v rámci EÚ i celosvetovo,

d) podpora zvyšovania efektívnosti a výkonnosti podnikového výskumu, vývoja a inovácií a tým skracovanie cesty od inovatívnej myšlienky k jej skutočnej realizácii v praxi,

e) podpora modernizácie a internacionalizácie slovenských podnikov a klastrov,

f) podpora vytvárania podmienok pre zvyšovanie výskumno-inovačných, kreatívnych a analytických kapacít v priemysle a službách,

g) podpora vytvárania podmienok pre začatie podnikania a podpora sklonu k podnikaniu, osobitne vo vzťahu k podnikaniu mladých a študentov,

h) podpora informovania verejnosti o možnostiach a spôsoboch zapojenia sa širokej verejnosti do podnikateľských aktivít a možností získania podpory a pomoci zo strany Nadácie ako aj Ministerstva hospodárstva SR.

i) podpora širších verejnoprospešných aktivít samosprávy, podpora detí a mládeže, podpora rozvoja telovýchovy, rozvoja a ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt a ochrany zdravia

j) ako aj podpora aktivít zameraných na ochranu životného prostredia, ktoré smerujú k dlhodobému zlepšeniu a skvalitneniu každodenného života.

2. Nadácia napĺňa verejnoprospešný cieľ najmä prostredníctvom:

  • realizácie aktivít, projektov a analýz smerujúcich k napĺňaniu verejnoprospešného cieľa,
  • implementácie projektov na podporu podnikania z nadačných prostriedkov aj s využitím tzv. pákového efektu pri financovaní týchto projektov zo štátneho rozpočtu a Európskych štrukturálnych a investičných fondov,
  • vytvárania špecifických nadačných fondov určených na podporu verejnoprospešného účelu nadácie

3. Nadácia bude vykonávať svoj verejnoprospešný účel predovšetkým poskytovaním finančnej podpory ako aj odbornej pomoci pri realizácii projektov a aktivít. Finančné prostriedky ako aj odborná pomoc budú poskytované predovšetkým na projekty  podporujúce rozvoj podnikania a iné verejnoprospešné aktivity podnikateľských subjektov, záujmových združení právnických osôb, neziskových organizácií, občianskych združení, miest a obcí, ktoré takúto pomoc potrebujú a o jej poskytnutie Nadáciu požiadajú, pričom tieto však musia spĺňať Nadáciou stanovené podmienky pre poskytnutie pomoci.

4. Účelom a cieľom Nadácie v súlade so základnou definíciou pojmu nadácia ako aj v súlade s ideou zákona č. 34/2002 Z. z. nie je dosahovanie zisku, preto všetky výnosy, ktoré Nadácia počas realizácie svojho účelu obdrží, budú v ďalšom období využité výhradne na pokrytie nákladov spojených s vykonávaním činnosti Nadácie podľa tejto Nadačnej listiny alebo budú použité na plnenie verejnoprospešného účelu Nadácie.

Článok III – Zakladateľ nadácie

Jediným zakladateľom Nadácie je: Ministerstvo hospodárstva SR, so sídlom Mierová č. 19, 827 15 Bratislava, IČO: 00 686 832, Slovenská republika (ďalej len „Zakladateľ“).

Článok IV – Doba, na akú sa Nadácia zriaďuje

Zakladateľ sa rozhodol, že Nadácia sa zakladá na dobu neurčitú.

ČASŤ 2 – ORGÁNY NADÁCIE

Článok V – Všeobecné ustanovenia o orgánoch Nadácie

 1. Orgánmi Nadácie sú:
  • Správna rada Nadácie (ďalej aj ako „Správna rada“),
  • Správca Nadácie (ďalej aj ako „Správca“),
  • Revízor Nadácie (ďalej aj ako „Revízor“).
 2. Členovia orgánov Nadácie sú povinní svoju činnosť vykonávať tak, aby neboli poškodzované záujmy Nadácie a nesmú majetok Nadácie využívať na osobné ciele. Členovia orgánov Nadácie musia byť bezúhonní a v plnom rozsahu spôsobilí na právne úkony. Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Článok VI – Správna rada

 1. Správna rada je najvyšší orgán nadácie.
 2. Správna rada má 3 členov. Členstvo v Správnej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen má nárok na náhradu hotových výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie. Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou Správcu alebo člena iného orgánu Nadácie. Členom Správnej rady nemôže byť ani osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku Nadácie.
 3. Funkčné obdobie člena Správnej rady je 5 rokov.
 4. Vznik členstva v Správnej rade:
  • Členovia Správnej rady sú volení Správnou radou s výnimkou prvých členov Správnej rady, ktorí sú určení Zakladateľom Nadácie v nadačnej listine a s výnimkou prípadu podľa článku VI, ods. 4, bod 4.3. tejto nadačnej listiny.
  • Voľbu nových členov Správnej rady vykoná Správna rada v období 60 dní pred ukončením funkčného obdobia členov Správnej rady, resp. do 60 dní od uvoľnenia miesta člena Správnej rady, pričom zvolený nový člen Správnej rady sa volí na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie, o čom Správna rada rozhodne pri voľbe. Návrh na voľbu a odvolanie členov Správnej rady môže podať každý člen Správnej rady.
  • V prípade, že súčasne zanikne členstvo viac ako polovici členov Správnej rady, ustanovenie článku VI, ods. 4, bod 4.2. sa nepoužije a na uvoľnené miesta vymenuje nových členov Správnej rady Zakladateľ Nadácie.
  • Správna rada nemôže až do času, kým nebude doplnená Správna rada, prijať žiadne rozhodnutie. Členovia Správnej rady Nadácie môžu byť volení, resp. menovaní do Správnej rady aj opakovane bez obmedzenia.
 5. Členstvo v Správnej rade zaniká:
  • smrťou,
  • uplynutím funkčného obdobia,
  • písomným odstúpením doručeným Správcovi Nadácie alebo Správnej rade,
  • odvolaním z funkcie.
 6. Správna rada rozhoduje o základných otázkach Nadácie, pričom vykonáva najmä tieto kompetencie:
  • volí a odvoláva predsedu a členov Správnej rady podľa ods. 4 tohto článku nadačnej listiny; ak nie je v nadačnej listine uvedené inak,
  • volí a odvoláva Správcu podľa článku VII, ods. 3 , ods. 10. a ods. 11. nadačnej listiny,
  • volí a odvoláva Revízora podľa článku VIII, ods.2 nadačnej listiny;
  • vymenúva a odvoláva likvidátora,
  • každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá Správca, a to do 30. januára príslušného kalendárneho roka,
  • určuje odmenu za výkon funkcie Správcu nadácie,
  • rozhoduje o zrušení Nadácie,
  • rozhoduje o prijatí, doplnení, zmene a zrušení interných predpisov Nadácie,
  • rozhoduje o zmenách v nadačnej listine, ak to nezakazuje nadačná listina,
  • rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom a nadačnou listinou,
  • rozhoduje o zvýšení nadačného imania a o zmenách v predmete nadačného imania,
  • rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,
  • rozhoduje o kúpe a predaji nehnuteľností Nadácie,
  • rozhoduje o smerovaní činnosti Nadácie a spôsobe použitia prostriedkov Nadácie a o tom, komu sa poskytnú,
  • rozhoduje o iných veciach, ktoré jej do pôsobnosti zveruje zákon.
 7. Zvolanie zasadnutia Správnej rady:
  • Správnu radu zvoláva predseda Správnej rady najmenej dvakrát ročne. Predseda je povinný zvolať zasadnutie na žiadosť ktoréhokoľvek člena, alebo Správcu, či Revízora podľa povahy veci, najneskôr však do 14 kalendárnych dní. V prípade, ak predseda Správnej rady v uvedenej lehote Správnu radu nezvolá, je oprávnený na jej zvolanie, ktorýkoľvek člen orgánu Nadácie.
  • Zasadnutie musí byť oznámené pozvánkou všetkým členom Správnej rady, Správcovi a Revízorovi najmenej 7 kalendárnych dní vopred, vo forme elektronickej e-mailovej správy doručenej na e-mailovú adresu člena Správnej rady, ktorú na tento účel predsedovi Správnej rady oznámia členovia orgánov Nadácie do 10 dní po zvolení, resp. bezodkladne po zmene e-mailovej adresy. Pozvánku je možné členom orgánov Správnej rady doručiť aj v listinnej podobe, a to osobne, alebo poštovou službou. Pozvánka odoslaná e-mailovou správou sa považuje za doručenú dňom jej odoslania zvolávateľom zasadnutia adresátovi. Pozvánka odoslaná adresátovi poštovou službou sa považuje za doručenú dňom, keď sa dostane do dispozičnej sféry adresáta. Pozvánka doručovaná osobne sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia, alebo odopretia prevzatia.
  • Lehotu na zvolanie Správnej rady je možné skrátiť len so súhlasom všetkých členov Správnej rady, prípadne aj bez ich súhlasu, ak je to potrebné na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej škody, na čo musia byť členovia orgánov v pozvánke výslovne upozornení.
  • Pozvánka na zasadnutie Správnej rady musí obsahovať dátum, hodinu, miesto a program zasadnutia.
  • Rokovacím jazykom je jazyk slovenský.
  • Na zasadnutiach Správnej rady sa rozhoduje iba o záležitostiach uvedených v programe. V prípade, že sú prítomní všetci členovia Správnej rady a zároveň všetci vyjadria hlasovaním súhlas rokovať o záležitostiach neuvedených v programe, je možné prerokovať aj záležitosti, ktoré nie sú uvedené v programe.
 8. Zasadnutie Správnej rady je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Správnej rady. Neprítomnosť Správcu, resp. Revízora nemá vplyv na uznášaniaschopnosť zasadnutia Správnej rady. Neprítomní členovia orgánov Nadácie však majú právo byť informovaný o prijatých uzneseniach Správnej rady. V prípade, že zasadnutie nie je uznášaniaschopné, predseda zvolá nové zasadnutie, ktoré sa uskutoční do 14 kalendárnych dní od pôvodne zvolaného zasadnutia. Nové zasadnutie je uznášaniaschopné za rovnakých podmienok ako pôvodné zasadnutie.
 9. Na prijatie rozhodnutia (vo forme uznesenia) je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Správnej rady s výnimkou rozhodovania o bodoch podľa ods. 6, písm. , i. a k. tohto článku nadačnej listiny, na prijatie ktorých sa vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých členov Správnej rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Správnej rady.
 10. Členovia Správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí Správnej rady, s výnimkou odseku 6, písm. a., b., c., a g. tohto článku nadačnej listiny. V takom prípade sa návrh uznesenia Správnej rady predkladá jednotlivým členom Správnej rady na vyjadrenie e-mailom s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom Správnej rady, Správcovi a Revízorovi predseda Správnej rady.
 11. Prvými členmi správnej rady, ktorých vymenoval Zakladateľ, boli:
  • Ing.Jozef Petráš, za Ministerstvo hospodárstva SR
  • Mr. Sven Kúhn von Burgsdorff, za Európsku komisiu
  • Mr. Tomáš Sipoš, za Európsku banku pre obnovu a rozvoj
 12. Súčasnými členmi Správnej rady Nadácie sú:
  • Ing. Andrea Krajčíková, PhD
  • JUDr. Boris Balog
  • Mgr. Martin Svoboda.

Článok VII – Správca

 1. Správca je štatutárnym orgánom a koná v mene Nadácie voči tretím osobám samostatne.
 2. Za Správcu môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky.
 3. Správcu volí a odvoláva Správna rada na dobu neurčitú. Návrh na voľbu Správcu môže predložiť ktorýkoľvek člen Správnej rady, alebo Zakladateľ.
 4. Správca je poverený každodenným vedením agendy Nadácie. Je povinný riadiť sa príslušnými zákonmi, ustanoveniami tejto Nadačnej listiny, internými predpismi Nadácie a uzneseniami schválenými Správnou radou.
 5. Správca pri výkone svojej funkcie najmä:
  • vypracuje a predkladá každoročne Revízorovi na schválenie účtovnú závierku marca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa účtovná závierka predkladá,
  • vypracuje a predkladá každoročne Revízorovi na schválenie výročnú správu o hospodárení predošlého roku Nadácie, podľa článku XVIII tejto nadačnej listiny, a to najneskôr do 15. mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa výročná správa predkladá,
  • vypracuje a predkladá každoročne Správnej rade na schválenie návrh rozpočtu na nasledujúci rok, do 30. novembra príslušného roka,
  • zabezpečuje vedenie účtovníctva Nadácie,
  • plní úlohy vyplývajúce z uznesení prijatých Správnou radou,
  • zabezpečuje riadne a včasné uloženie účtovnej závierky, výročnej správy a výroku audítora do verejnej časti registra účtovných závierok,
  • podáva návrhy na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Správnej rady, ak si to vyžaduje dôležitý záujem Nadácie.
 6. Správca je oprávnený zvolať zasadnutie Správnej rady, ak to vyžaduje dôležitý záujem nadácie a je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí Správnej rady ako pozorovateľ, bez hlasovacieho práva. Pred hlasovaním Správnej rady má právo vyjadriť svoj názor k prerokovávanému bodu programu.
 7. Správca je povinný obhajovať záujmy a ciele Nadácie a za svoju činnosť je zodpovedný Správnej rade, ktorá vykonáva priebežný dohľad a kontrolu nad jeho činnosťou.
 8. V prípade uvoľnenia tejto funkcie Správcu, Správna rada musí do 30 dní od uvoľnenia miesta zvoliť nového Správcu Nadácie. Do zvolenia Správcu Nadácie koná v mene Nadácie predseda Správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.
 9. Funkcia Správcu zaniká:
  • smrťou,
  • písomným odstúpením doručeným Správnej rade, aj bez udania dôvodu,
  • odvolaním Správnou radou.
 10. Správna rada odvolá Správcu Nadácie ak:
  • bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
  • stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
 11. Správna rada môže odvolať Správcu Nadácie ak:
  • nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  • neplní povinnosti Správcu Nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení Správnej rady,
  • stratil dôveru členov Správnej rady.
 12. Prvým Správcom menovaným Zakladateľom bola: Zuzana Maronová.
 13. Súčasným Správcom Nadácie je: Viktória Andrásiová

Článok VIII – Revízor

 1. Revízor je kontrolným orgánom Nadácie.
 2. Revízora volí a odvoláva Správna rada Nadácie na návrh Zakladateľa, ktorým je Správna rada viazaná.
 3. Revízor je volený na obdobie troch rokov.
 4. Revízor pri výkone svojej funkcie najmä:
  • schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu Nadácie o jej hospodárení a svoje vyjadrenia k nim predkladá Správnej rade najneskôr do 20. mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa účtovná závierka a výročná správa vyhotovuje,
  • kontroluje vedenie účtovníctva, vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne,
  • kontroluje dodržiavanie vnútorných predpisov a pravidiel Nadácie súvisiacich s používaním majetku Nadácie
  • upozorňuje Správnu radu na zistené nedostatky a navrhuje ich odstránenie
  • podáva návrhy na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Správnej rady, ak si to vyžaduje dôležitý záujem Nadácie.
 5. Revízor je oprávnený zvolať zasadnutie Správnej rady, ak to vyžaduje dôležitý záujem nadácie a je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí Správnej rady ako pozorovateľ, bez hlasovacieho práva. Pred hlasovaním Správnej rady má právo vyjadriť svoj názor k prerokovávanému bodu programu.
 6. Funkcia revízora je dobrovoľná a neplatená.
 7. Prvým revízorom bola: Elena Ivašková.
 8. Súčasným Revízorom, zvoleným Správnou radou je: Ing. Mária Šajmírová

ČASŤ 3 – MAJETOK NADÁCIE A NAKLADANIE S MAJETKOM NADÁCIE

Článok IX – Majetok nadácie

 1. Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie.
 2. Nadačné imanie Nadácie je tvorené majetkovým vkladom Zakladateľa a jeho hodnota je 6.639,- EUR (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur).
  • Základná hodnota nadačného imania môže byť tvorená len peňažnými prostriedkami a nehnuteľnosťami. Hodnotu prevyšujúcu 6.639,- EUR môžu tvoriť aj hnuteľné veci, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi.
  • Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť. Hodnota majetkového vkladu Zakladateľa je 6.639,- EUR.
  • Už pri založení Nadácie splatil Zakladateľ 3.320,- EUR na základné imanie.
  • Zakladateľ splatil svoj vklad v celkovej výške do 6.639,- EUR Správcovi Nadácie pred podaním návrhu na zápis zmien do registra nadácii.
 3. Nadácia môže vytvárať nadačné fondy v prípade, ak je to potrebné na napĺňanie verejnoprospešného účelu v zmysle tejto nadačnej listiny.
 4. Ostatný majetok Nadácie, ktorý nie je súčasťou Nadačného imania ani Nadačného fondu tvoria peňažné prostriedky (napr. výnosy z majetku Nadácie, príjmy z prenájmu, úroky z peňažných vkladov v bankách, výnosy z cenných papierov, úroky z pôžičiek a pod.), cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a iné majetkové hodnoty oceniteľné peniazmi.

Článok X – Podmienky nakladania s majetkom nadácie

 1. Majetok Nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom podporovaným Nadáciou a deklarovaným v Článku II tejto Nadačnej listiny a podmienkami stanovenými v tejto Nadačnej listine a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu Nadácie, pričom výšku výdavkov (nákladov) na správu Nadácie určí Správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti Nadácie.
 2. Výška administratívnych výdavkov Nadácie bude stanovená každoročne na základe všeobecného rozpočtu Nadácie na príslušný rok. Výdavky (náklady) Nadácie na správu Nadácie, vedie Nadácia oddelene a zahŕňajú výdavky (náklady) najmä na:
  • ochranu a zhodnotenie majetku Nadácie,
  • propagáciu verejnoprospešného účelu Nadácie alebo účelu nadačného fondu,
  • prevádzku Nadácie,
  • odmenu za výkon funkcie Správcu Nadácie,
  • náhrady výdavkov podľa Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov pre členov orgánov Nadácie, zamestnancov nadácie, prípadne iné osoby, ktoré vykonávajú činnosť v prospech nadácie,
  • mzdové náklady,
  • iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou Nadácie.
 3. Majetok Nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.
 4. Nadačné imanie nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť, použiť na zabezpečenie záväzkov Nadácie, použiť na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.
 5. Prostriedky nadačného imania je však možné použiť na kúpu:
  • štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,
  • cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených podielových fondov,
  • hypotekárnych záložných listov,
  • vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,
  • nehnuteľností.

Článok XI – Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky Nadácie a podmienky ich poskytovania

 1. Prostriedky Nadácie sa poskytujú prijímateľom v zmysle II. ods. 3 tejto Nadačnej listiny
 2. Prostriedky Nadácie možno poskytnúť tretím osobám len na realizáciu verejnoprospešného účelu, a to na základe rozhodnutia Správnej rady.
 3. Prostriedky Nadácie nemožno poskytnúť zakladateľovi, členovi Správnej rady, Správcovi, Revízorovi, ani im blízkym osobám podľa ustanovenia § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 4. Prostriedky Nadácie sa poskytujú na základe písomnej zmluvy, pričom osoba, ktorej sa prostriedky poskytujú je účelom poskytnutia prostriedkov viazaná. V prípade nedodržania účelu poskytnutých prostriedkov je osoba povinná prijaté poskytnuté prostriedky vrátiť Nadácií.

ČASŤ 4 – SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XII – Účtovníctvo a výročné správy

 1. Nadácia sa riadi zákonom o účtovníctve.
 2. Účtovníctvo Nadácie musí byť každoročne overené renomovaným nezávislým audítorom.
 3. Audítor musí overiť účtovné výkazy Nadácie za každý finančný rok a predložiť svoju správu Správnej rade, Správcovi a Revízorovi.
 4. Výrok audítora musí byť zaslaný na zverejnenie do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 31. mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa výrok audítora vyhotovuje.
 5. Účtovné výkazy a knihy Nadácie sú prístupné kontrole Dvoru audítorov Európskej Komisie.
 6. Finančný rok Nadácie je zhodný s kalendárnym rokom.

Článok XIII – Výročné správy

 1. Nadácia je po skončení kalendárneho roka povinná vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok v lehote určenej správnou radou, najneskôr do 15. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
 2. Výročná správa Nadácie obsahuje najmä:
  • prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie,
  • ročnú účtovnú závierku, vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok audítora o nej,
  • prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu,
  • prehľad o darcoch ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331,- EUR, ak darca netrvá na zachovaní anonymity v zmysle § 38 zákona,
  • prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým Nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel a informáciu o tom akým spôsobom sa tieto prostriedky použili,
  • stav a pohyb majetku a záväzkov,
  • celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností Nadácie a osobitne výšku sumy výdavkov na správu Nadácie vrátane rozhodnutia Správnej rady podľa § 28 ods. 1 zákona 34/2002 Z. z. o nadáciách a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3 zákona 34/2002 Z. z. o nadáciách,
  • zmeny zložení orgánov Nadácie, ktoré nastali v hodnotenom období,
  • odmenu za výkon funkcie Správcu Nadácie,
  • prehľad o činnosti nadačných fondov, s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov,
  • ďalšie údaje, ktoré určí Správna rada.
 3. Nadácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 31. mája.
 4. Ak sa po zverejnení výročnej správy zistia skutočnosti, ktoré sú dôvodom na jej opravu, je nadácia povinná túto opravu bezodkladne vykonať.

Článok XIV – Zrušenie a zánik nadácie

 1. Nadácia sa zrušuje alebo môže byť zrušená:
  • dosiahnutím verejnoprospešného účelu, na aký bola založená,
  • rozhodnutím Správnej rady o zrušení Nadácie,
  • rozhodnutím súdu o zrušení Nadácie,
  • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  • rozhodnutím zakladateľa, ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden rok.
 2. Nadácia zaniká dňom výmazu z registra nadácií vedeného Ministerstvom vnútra SR. Zániku Nadácie predchádza zrušenie Nadácie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia sa nevyžaduje, ak:
  • majetok a záväzky Nadácie po jej zániku prechádzajú na inú nadáciu,
  • sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  • po skončení konkurzného konania nezostane Nadácii nijaký majetok.
 3. Nadácia môže byť zrušená podľa bodu 1 tohto Článku uznesením Správnej rady zvolanej za účelom rozhodnutia o zrušení Nadácie bez likvidácie alebo zrušení Nadácie s likvidáciou vymenovaním likvidátora. Takéto uznesenie musí byť schválené všetkými členmi Správnej rady.
 4. Správna rada môže rozhodnúť o zrušení Nadácie bez likvidácie na základe zmluvy o zlúčení s inou nadáciou, v prípade ak to Nadačná listina druhej nadácie nezakazuje. Postup pri zlúčení Nadácie s inou nadáciou sa riadi ustanoveniami § 17 zákona 34/2002 Z. z. o nadáciách.
 5. Pokiaľ sa neuplatní ustanovenie ods. 2, vykoná sa likvidácia Nadácie pred jej výmazom. Likvidátor je povinný ponúknuť likvidačný zostatok inej nadácii alebo obci, v ktorej má Nadácia sídlo. Ak obec likvidačný zostatok prijme, môže ho použiť iba na verejnoprospešný účel. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, môže byť ponúknutý iba inej nadácii, ktorá je registrovaná podľa zákona 34/2002 Z. z. o nadáciách.

Článok XV – Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Ustanovenia tejto nadačnej listiny sa dňom jej účinnosti v plnom rozsahu vzťahujú aj na existujúcich členov orgánov Nadácie.
 2. Právne vzťahy neupravené touto nadačnou listinou sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým zákonom o nadáciách.
 3. O zmenách v nadačnej listine rozhoduje Správna rada.
 4. Táto Nadačná listina bola schválená na zasadnutí Správnej rady Nadácie dňa 19.mája.2017
 5. Dňom schválenia Správnou radou nadobúda nadačná listina platnosť a dňom vzatím na vedomie Ministerstvom vnútra SR nadobúda nadačná listina účinnosť.
 6. Nadačná listina je vyhotovená v dvoch origináloch v slovenskom jazyku.

V Bratislave, dňa 23.2.2022

Ing. Andrea Krajčíková, PhD.
Predsedníčka správnej rady Nadácie